Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

YdelserArbejdsmiljøledelse Det er vigtigt, at I værner om arbejdstagernes ve og vel.


Arbejdsmiljøledelse
- Dine medarbejdere og deres præstation er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er der store penge i en proaktiv arbejdsmiljøpolitik. Kun, når det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og dermed sikkerhed, trivsel og velfærd er i orden, er medarbejderne i stand til at gøre deres bedste og at leve sig helt ud over for kunderne. Dine medarbejdere er ikke maskiner og fortjener ikke at skulle leve med en høj risiko for, at arbejdet vil gøre dem syge. Anvendelse af problematiske stoffer bør udfases, hvor det er muligt. Og der kan sagtens være store penge at spare for både virksomhed og samfund. God arbejdsmiljøledelse efter ISO 45001 – eventuelt suppleret med kronesmiley efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse 1510 – er afgørende for lavt sygefravær. Brugen af sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler til forebyggelse af ulykker tjekkes. Og tilsvarende med nødberedskab og afværgeforanstaltninger, som skal sættes i gang, hvis uheldet alligevel er ude.

Arbejdsmiljøledelse


Arbejdsmiljø er reguleret af lovgivningen i alle velordnede lande i verden. Det fører i sig selv til et krav om, at virksomhederne overholder gældende lovgivning. Men det betaler sig ofte med en selvvalgt forstærkning af virksomhedens indsats ud over, hvad minimumslovgivningen på området kræver. Det kan være tilskyndet af ejerne, af myndighederne, af ens kunderne, af arbejdstagerne eller af offentligheden/ens omgivelser. Det betaler sig typisk at sætte denne frivillighed i system med et arbejdsmiljøledelsessystem.


Alle virksomheder er interesseret i at opnå og påvise en god arbejdsmiljøpræstation ved at styre deres arbejdsmiljørisici i overensstemmelse med deres arbejdsmiljøpolitik og -mål. Dette sker i lyset af en stadig strengere lovgivning, udvikling af økonomiske politikker og andre foranstaltninger, der fremmer god arbejdsmiljøpraksis, samt interessenters øgede opmærksomhed på arbejdsmiljøspørgsmål.

Det nævnes i denne forbindelse, at Danmark er det første land i verden, som får en særskilt bekendtgørelse med krav til regulering af det psykiske arbejdsmiljø.

Formålet med en værdiskabende TAPCERT-audit på dette område er at sikre, at klientvirksomheden har et effektivt arbejdsmiljøledelsessystem, der eventuelt integreret med andre ledelseskrav, hjælper klientvirksomheden med at opnå sikre og sunde arbejdspladser samt opfylde økonomiske målsætninger.

I en TAPCERT-arbejdsmiljøaudit ser vi meget på, om
- screeningen af arbejdsmiljølovgivningen er tilstrækkelig,
- arbejdsmiljøaspekterne og arbejdsmiljøledelsessystemets omfang (risikoforhold, der kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed) er fyldestgørende beskrevet,
- lederskab og inddragelse af arbejdstagere opfylder kravene
- planlægningen med adressering af risici og muligheder med handleplaner er overbevisende – også i relation til arbejdsmiljøet
- virksomheden råder over de nødvendige fagkompetencer på området
- der arbejdes proaktivt med at hindre psykiske eller fysiske arbejdsmiljøskader i at opstå
- nødberedskabet og afværgeforanstaltningerne er i orden
- ledelsen arbejder bevidst med både ansvarligheden over for arbejdstagerne og forbedring af virksomhedens arbejdsmiljøpræstation gennem behandling af hændelser, afvigelser og korrigerende handlinger
- arbejdsmiljøorganisationen (AMO) varetager sine opgaver på hensigtsmæssig måde
- det gode arbejdsmiljø kan styrkes endnu mere – fx for så vidt angår de væsentlige arbejdsmiljøaspekter, som fremgår af bilag 1 til kronesmileybekendtgørelsen (se faktaboks)
Del 1: Arbejdsmiljøpåvirkninger
1 Støj
a Høreskadende støj.
b

Anden generende støj, herunder støj forårsaget af dårlig akustik.

2 Vibrationer
a Hånd-/armvibrationer.
b Helkropsvibrationer.
3 Stråling
a Ikke-ioniserende stråling.
4 Termiske belastninger
a Strålevarme og ophold i meget varme rum.
b Arbejde i kulde og træk.
c Arbejde i skiftende temperaturer.
  5 Bevægeapparatsbelastninger
  a Tungt og/eller kraftbetonet arbejde.
  b Arbejde i belastende arbejdsstillinger og -bevægelser.
  c Ensidigt, belastende arbejde herunder ensidigt, gentaget arbejde.
d Kombinerede fysiske belastninger, der kan udgøre en risiko for den gravide og fosteret.
e Andet fysisk belastende arbejde.
6 Psykosociale belastninger
a Vold, trusler om vold og andre traumatiske hændelser i arbejdet.
b Stor arbejdsmængde og tidspres, herunder også tidspres, der øger risikoen for ulykker.
c Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.
d Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.
7 Kemiske og biologiske belastninger
a Kræftfremkaldende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.
b Hjerne- og nerveskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.
c Reproduktionsskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.
d Luftvejsbelastninger fra kemiske og biologiske stoffer og materialer.
e Hudbelastninger fra kemiske og biologiske stoffer og materialer.
  f Infektionsrisiko.
  g Allergifremkaldende belastninger fra kemiske og biologiske stoffer og materialer.
  h Akut risiko for livstruende forgiftning.
  8 Indeklimabelastninger
  a Varme, kulde og træk.
  b Dårlig luftkvalitet.
  c Fugt og skimmelsvamp.
  d Dårlig belysning.
  9 Ulykkesrisici
  a Risiko for fald.
  b Risiko for kontakt med skadevoldende maskindele og processer.
  c Risiko for brand, eksplosion, drukning, kvælning, ætsning.
  d Risiko ved brug af såvel interne som eksterne transportmidler.
  e Risiko ved kontakt med elektricitet og andre lignende energikilder.
  f Risiko for akutte påvirkninger på grund af faktorer nævnt under punkt 1-7.
  g Risiko for nedfald af genstande og genstande, der kan vælte, skride, rulle m.m.
  h Risiko for sammenstyrtning og sammenskridning.
  Del 2: Øvrige områder
  1 Unges arbejde
  a Manglende instruktion, oplæring eller opsyn.
  b Manglende opfyldelse af alderskrav.
  c Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser.
d Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med stoffer og materialer.
  e Manglende overholdelse af arbejdstidsregler, herunder regler for aften- og natarbejde og for hvileperiode og fridøgn.
  f Manglende overholdelse af regler om alenearbejde.
  g Risiko for påvirkninger på grund af listens øvrige punkter.